Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι


Αντικείμενο του μαθήματος αυτού αποτελεί η συστηματική ερμηνεία της ειδικής ποινικής νομοθεσίας αφ’ ενός για τα ναρκωτικά (Ν. 4139/2013) και αφ’ ετέρου για τα
όπλα, τα πυροµαχικά, τις εκρηκτικές ύλες και τους εκρηκτικούς µηχανισµούς (Ν. 2168/1993).