Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ (Δικαιοπρακτικές ενοχές)


Στο μάθημα αυτό σε συνέχεια του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου Ι εξετάζονται οι επώνυμες δικαιοπρακτικές, κυρίως συμβατικές σχέσεις που απασχολούν όλο το περιουσιακό φαινόμενο. Στην πραγματικότητα εξετάζονται σε βάθος εκείνα τα συμβατικά μορφώματα που θα απασχολήσουν με βεβαιότητα και σε μεγάλη έκταση τους φοιτητές σε όλη την επαγγελματική δράση τους.