Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές)


Η Νομική Σχολή Θράκης ακολουθώντας την πάγια τακτική που ακολουθείται πλέον από τα περισσότερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κατέτμησε την ύλη του Ειδικού
Ενοχικού Δικαίου, που παλαιότερα διδάσκονταν ενιαία ως Ενοχικό Δίκαιο, σε Ενοχικό Δίκαιο Ι και ΙΙ, όπου εξετάζονται οι ενοχές εκ του νόμου και ενοχές από δικαιοπραξίες
αντίστοιχα. Το Ενοχικό Δίκαιο Ι αποτελεί συνέχεια του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, αφού σε αυτό το μάθημα με πιο διεξοδικό τρόπο εξετάζονται επώνυμες ενοχικές σχέσεις, γνωστές ήδη από την εποχή του ρωμαϊκού δικαίου, που απασχολούσαν και απασχολούν όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και οι οποίες έχουν ως δικαιολογητική βάση το νόμο. Συγκεκριμένα διδάσκεται:

1. Η κοινωνία
2. Η διοίκηση αλλοτρίων
3. Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός
4. Η αδικοπραξία
5. Η ευθύνη από διακινδύνευση
6. Η καταδολίευση δανειστών

Το μάθημα πλαισιώνεται από την επίλυση πολλών πρακτικών θεμάτων, που εξοικειώνουν τον φοιτητή όχι μόνο με τη θεωρία, αλλά πρωτίστως και με την ελληνική νομολογία.