Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου [συνδιδασκαλία τριών Τομέων:Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο (Κανόνας Δικαίου-πρόσωπα-δικαίωμα), Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο]


Θεματική Ενότητα Δημοσίου Δικαίου
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γενική πρώτη προσέγγιση σε βασικές έννοιες του δημοσίου δικαίου. Η έννοια του Κράτους και του δημοσίου δικαίου και η διάκρισή του από το ιδιωτικό. Εξετάζεται γενικά η έννοια και ορισμός των οργάνων του Κράτους καθώς και οι διακρίσεις των οργάνων και λειτουργιών του Κράτους, τα όργανα του Κράτους, τα διοικητικά όργανα και τα δημόσια νομικά πρόσωπα. Αναφέρεται η νομική δράση της διοίκησης και η διοικητική διαδικασία.