Εκκλησιαστικό Δίκαιο


Εισαγωγή στην Επιστήμη του Εκκλησιαστικού Δικαίου – Πηγές και διακρίσεις. Η νομική θέση των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων στην ελληνική έννομη τάξη. Νομικό status της Εκκλησίας της Ελλάδος – σύστημα νόμω κρατούσης Πολιτείας. Η εκκλησιαστική περιουσία και η προστασία της – διακρίσεις των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Το συνταγματικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και οι περιορισμοί του (συνταγματικοί
και νομοθετικοί). Η ποιοτική προστασία των θρησκειών – Ιδιαίτερη νομική μεταχείριση κληρικών – μοναχών. Εκκλ. Ποιν. Δίκαιο – Στοιχεία Συγκριτικού Εκκλησιαστικού Δικαίου.