Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1


Στο Εμπορικό Δίκαιο III/1 εξετάζονται οι προσωπικές εταιρίες και οι παραδόσεις διαρθρώνονται στις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Εισαγωγή στο εταιρικό δίκαιο Αντικείμενο του εταιρικού δικαίου, βασικές μορφές ενώσεων προσώπων, εταιρικοί τύποι, η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, διακρίσεις των εμπορικών εταιριών, εταιρικό συμφέρον, το εταιρικό δίκαιο σε σχέση με το σύνταγμα, εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές, το νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών (ν. 4072/2012)

Β. Ομόρρυθμη εταιρία Έννοια και χαρακτηριστικά, εφαρμοστέες διατάξεις, σύσταση οε (εταιρική σύμβαση – διατυπώσεις δημοσιότητας), σύσταση με την απλοποιημένη διαδικασία των υπηρεσιών μιας στάσης, αδημοσίευτη οε, τροποποίηση καταστατικού, ευθύνη των εταίρων, αποφάσεις των εταίρων, διαχείριση και εκπροσώπηση, εταιρική αγωγή, κτήση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων, λύση και εκκαθάριση, αναβίωση, μετατροπή οε.

Γ. Ετερόρρυθμη εταιρία Έννοια, χαρακτηριστικά, νομοθετική ρύθμιση, σύσταση, δικαιώματα και υποχρεώσεις ετερόρρυθμου εταίρου, διαχείριση και εκπροσώπηση, ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου, μετατροπή , λύση, εκκαθάριση

Δ. Αφανής εταιρία Ορισμός, εννοιολογικά στοιχεία, οικονομική σημασία, εφαρμοστέες διατάξεις, σύσταση και απόδειξη αφανούς εταιρίας, εισφορές των εταίρων, διαχείριση της αφανούς εταιρίας, η νομική θέση των εταίρων, λύση και εκκαθάριση, πτώχευση εμφανούς εταίρου

Ε. Κοινοπραξία Έννοια, νομική φύση, διάκριση σε γνήσια και μη γνήσια, περάτωση