Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2


Α. Ανώνυμη εταιρία Η πορεία από τη προσωπική στην ανώνυμη εταιρία. Έννοια και χαρακτηριστικά αε Προϋποθέσεις ίδρυσης. Σύναψη καταστατικού (περιεχόμενο καταστατικού, καταστατικές διαμορφώσεις, εξωεταιρικές συμφωνίες), κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου. Έγκριση από τη διοίκηση(όπου απαιτείται). Δημοσιότητα. Ελαττωματική ίδρυση. Η υπό ίδρυση αε. Έννοια και λειτουργία του μετοχικού κεφαλαίου. Μετοχικό κεφάλαιο και εταιρική περιουσία. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου. Εισφορές σε είδος. Η γενική συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Αρμοδιότητες γσ. Είδη γσ. Σύγκληση και συγκρότηση γσ. Διατυπώσεις λήψης απόφασης. Ελαττωματικές αποφάσεις. Διοικητικό συμβούλιο. Διορισμός και απώλεια της ιδιότητας μέλους δσ. Σχέση μελών δσ και εταιρίας Σύνθεση και λειτουργία δσ. Διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία δσ. Ευθύνη μελών δσ, εταιρική αγωγή. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών δς. Κτήση και απώλεια της μετοχικής ιδιότητας , αρχές που διέπουν τη μετοχική σχέση, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων. Έννοια και αξία μετοχής. Ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές. Μεταβίβαση μετοχών Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών. Ειδικές κατηγορίες μετοχών. Δικαιώματα μειοψηφίας. Τακτικός και έκτακτος έλεγχος. Έννοια και διακρίσεις αποθεματικών. Ισολογισμός. Διάθεση κερδών. Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση αε. Λύση, εκκαθάριση, αναβίωση.

Β. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης Έννοια. Χαρακτηριστικά. Οικονομική σημασία. Σύγκριση με την ανώνυμη εταιρία. Προϋποθέσεις σύστασης. Εταιρικό κεφάλαιο. Εταιρικά μερίδια και μερίδα συμμετοχής. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου. Αποθεματικά Κτήση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων. Ευθύνη των εταίρων Όργανα. Διαχειριστές. Συνέλευση των εταίρων 79 Λύση και εκκαθάριση Μετατροπή και συγχώνευση