Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ανταγωνισμός)


Αθέμιτος ανταγωνισμός: Στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914) εξετάζεται η προστασία της επιχείρησης από πρακτικές που αντίκεινται στην ελευθερία του ανταγωνίζεσθαι, την ποιότητα ανταγωνισμού. Αναλύονται, υπό το πρίσμα της γενικής ρήτρας του άρθρου 1 ν. 146/1914, η έννοια της επιχείρησης, η σχέση ανταγωνισμού και οριοθετείται η έννοια των χρηστών ηθών. Οι αθέμιτες συμπεριφορές οριοθετούνται μεθοδολογικώς σε κατηγορίες, που αποκρυσταλλώθηκαν από τη συστηματική ερμηνεία του ν. 146/1914. Ακόμη, αναλύεται, υπό το πρίσμα του άρθρου 3 ν. 146/1914, η εμπορική επικοινωνία 76 (διαφήμιση). Στο αυτό δίκαιο, εντάσσεται και η προστασία όλων, πλην του σήματος, διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης. Το δίκαιο αυτό διδάσκεται και υπό το πρίσμα του ν. 2251/1994, αφού ο ν. 146/1914 υπέστη de facto τροποποιήσεις, με την ενσωμάτωση στον ν. 2251/1994 της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ ΕΚ). Ελεύθερος ανταγωνισμός: Στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, εθνικό και ενωσιακό, εντάσσονται και εξετάζονται συμπεριφορές που αντίκεινται στην ελευθερία του ανταγωνίζεσθαι, την ποσότητα ανταγωνισμού. Οι εξεταζόμενες συμπεριφορές είναι: Οι περιοριστικές του ανταγωνισμού συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες), η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και οι συγκεντρώσεις. Διδάσκεται η σχέση εθνικού και ενωσιακού δικαίου. Ακολούθως, εκτίθενται και οι κυρώσεις (αστικού και διοικητικού δικαίου) που απορρέουν από τις παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.