Εμπορικό Δίκαιο Ι


Στο Εμπορικό Δίκαιο Ι εξετάζεται το «Γενικό Μέρος», ως κλάδος του εμπορικού δικαίου. Προσδιορίζονται το αντικείμενο και η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου. Περιγράφεται ο χώρος του εμπορίου και του εμπορικού δικαίου, ανιχνεύονται τα κριτήρια της εμπορικότητας και παρουσιάζονται οι αρχές του εμπορικού δικαίου και η θέση του στο Ελληνικό νομικό σύστημα. Αναφέρονται τα «συστήματα εμπορικότητας», οι μέθοδοι δηλαδή, με τις οποίες τα επιμέρους θετικά δίκαια προσδίδουν τον χαρακτήρα της εμπορικότητας σε πρόσωπα ή δραστηριότητες. Τέλος εξετάζονται η εμπορική πράξη, ο έμπορος, οι συνέπειες της εμπορικότητας, τα εμπορικά βιβλία, η επιχείρηση, τα βοηθητικά πρόσωπα του εμπορίου και η δημοσίου δικαίου οργάνωση της εμπορικής δράσης.