Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)


Στο δίκαιο αυτό εξετάζονται η έννοια των αξιογράφων, οι γενικές αρχές που τα διέπουν και οι διακρίσεις τους. Αναλύεται εκτενώς η έννοια και η λειτουργία της συναλλαγματικής και της επιταγής ως αξιογράφων της χρηματαγοράς. Τέλος γίνεται αναφορά στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς και στα λοιπά αξιόγραφα σε διαταγή και αξιόγραφα στον κομιστή.