Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό)


Το μάθημα εκτός από τη γενική εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο, διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες:

Α. Συνδικαλιστική ελευθερία, συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργαζομένων και εργοδοτών), δομή και κανόνες που τις διέπουν.
Β. Συλλογικές διαπραγματεύσεις, δίκαιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας και άλλοι τρόποι επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας (μεσολάβηση – διαιτησία).
Γ. Εργασιακές συγκρούσεις με έμφαση στο δικαίωμα απεργίας.
Δ. Συμμετοχικά δικαιώματα στην επιχείρηση.