Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ


Το μάθημα «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (IΙ)» επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές σε ειδικότερα ζητήματα του κλάδου. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

• Το φυσικό πρόσωπο
• Το νομικό πρόσωπο
• Ο τύπος της δικαιοπραξίας
• Ο Γάμος
• Το διαζύγιο
• Νομιμοποίηση-Υιοθεσία
• Συμβάσεις
• Αδικοπραξίες
• Εμπράγματες σχέσεις
• Κληρονομικές σχέσεις
• Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
• Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών