Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι


Το μάθημα «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Ι)» επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές στην μεθοδολογία και λειτουργία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο επίπεδο των ιδιωτικών συναλλαγών με στοιχεία αλλοδαπότητας. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

• Ορισμός και φύση του ιδ.δ.δ.
• Ιστορική εξέλιξη του κλάδου
• Πηγές του ελληνικού ιδ.δ.δ.
• Κανόνες του ιδ.δ.δ.
• Η δομή του κανόνα σύνδεσης
• Διαχρονικό και διαπροσωπικό δίκαιο
• Νομικός χαρακτηρισμός
• Το πρόβλημα της παραπομπής
• Η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου
• Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης
• Το προδικαστικό ζήτημα
• Η καταστρατήγηση δικαίου
• Δίκαιο ιθαγένειας