Κληρονομικό Δίκαιο


Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου.
Χαρακτηριστικά κληρονομικής διαδοχής (καθολική διαδοχή, άμεση διαδοχή, αυτοδίκαιη
κτήση της κληρονομιάς).
Προσωρινή και οριστική κτήση της κληρονομιάς.
Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς.
Είδη αποδοχής (ρητή, σιωπηρή, πλασμαστική).
Κτήση κυριότητας επί κληρονομιαίων ακινήτων (μεταγραφή της αποδοχής).
Σχέσεις μεταξύ περισσότερων κληρονόμων.
Είδη κληρονομικής διαδοχής (εκ διαθήκης, εξ αδιαθέτου, νόμιμη μοίρα).
Η αμεσότητα ως χαρακτηριστικό της κληρονομικής διαδοχής.
Καταπίστευμα και κληροδοσία. Άμεση και έμμεση κληροδοσία.
Διαφορά μεταξύ κληρονόμου και καταπιστευματοδόχου.
Διαφορά μεταξύ κληρονόμου και κληροδόχου.
Ποιες περιουσιακές σχέσεις κληρονομούνται.
Η κληρονομική σύμβαση.
Η δωρεά αιτία θανάτου.
Εξ αδιαθέτου διαδοχή.
Πρώτη τάξη. Έκπτωση κληρονόμου (προαποβίωση, αποποίηση, αναξιότητα, αποκλήρωση).
Διαδοχή κατά ρίζες, προσαύξηση, διαδοχή τάξεων.
Έννοια κατιόντων.
Δεύτερη τάξη. Ετεροθαλείς αδελφοί.
Τρίτη τάξη. Διαδοχή κατά γραμμές.
Τέταρτη τάξη.
Δικαίωμα από περισσότερες ρίζες.
Πέμπτη τάξη.
Κληρονομικό δικαίωμα συζύγου. Εξαίρετο.
Αποκλεισμός εξ αδιαθέτου δικαιώματος συζύγου.
Έκτη τάξη.
Το τεκμήριο συναποβιώσεως και η σημασία του για το κληρονομικό δίκαιο.
Συνεισφορά μεταξύ κατιόντων στην εξ αδιαθέτου διαδοχή.
Συνεισενεκτέες παροχές. Πώς γίνεται η συνεισφορά.
Υπερκαλυμμένος κατιών. Συνεισφορά μεταξύ κατιόντων όταν υπάρχει και σύζυγος του
κληρονομούμενου.
Συνεισφορά στην εκ διαθήκης διαδοχή.
Συνεισφορά στη θέση άλλου.
Παροχή σε απώτερο κατιόντα.
Νόμιμη μοίρα.
Ποιοι είναι νόμιμοι μεριδούχοι. Το δικαίωμα νόμιμης μοίρας.
Αποκλήρωση υπό ευρεία και υπό στενή έννοια. Λόγοι αποκλήρωσης.
Παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα.
Διαδοχή κατά ρίζες, προσαύξηση και διαδοχή τάξεων στη νόμιμη μοίρα.
Κατάλειψη της νόμιμης μοίρας.
Περιορισμοί της νόμιμης μοίρας. Σοκίνεια ρήτρα.
Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας.
Παροχή προς τρίτο (μη μεριδούχο). Παροχή προς μεριδούχο. Καταλογισμός στη νόμιμη
μοίρα.
Συνεισφορά στη νόμιμη μοίρα. Υπερκαλυμμένος κατιών. Συνεισφορά όταν υπάρχει και
σύζυγος του κληρονομούμενου.
Μέμψη άστοργης δωρεάς. Δωρεές αιτία θανάτου και κληροδοσίες που προσβάλλουν τη
νόμιμη μοίρα.
Νόμιμη μοίρα και συζυγικό εξαίρετο.
Αγωγή περί κλήρου.
Νομέας της κληρονομιάς. Ευθύνη του νομέα της κληρονομιάς.
Κληρονομητήριο.
Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας. Δημόσια πίστη του κληρονομητηρίου.
Αποδοχή επ’ ωφελεία απογραφής.
Σχολάζουσα κληρονομιά.
Νέμηση ανιόντος.
Εκ διαθήκης διαδοχή.
Έννοια διαθήκης. Συνδιαθήκη.
Ικανότητα προς σύνταξη διαθήκης.
Τύπος διαθήκης (ιδιόγραφη, δημόσια και μυστική διαθήκη).
Περιεχόμενο διαθήκης.
Εγκατάσταση κληρονόμου. Υποκατάσταση. Αιρέσεις και προθεσμίες.
Ακυρότητα και ακυρωσία διαθήκης.
Ανάκληση διαθήκης.
Δημοσίευση διαθήκης.
Ερμηνεία διαθηκών.
Τρόπος.
Εκτελεστής διαθήκης.