Ναυτικό Δίκαιο


Σύμβαση ναύλωσης, ειδικοί τύποι ναύλωσης (ναύλωση γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι). Υποχρεώσεις εκναυλωτή (υποχρεώσεις σχετικά με το πλοίο, υποχρεώσεις σχετικά με το φορτίο, υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής). Ευθύνη και ανεύθυνο του εκναυλωτή. Υποχρεώσεις ναυλωτή – υποχρέωση καταβολής ναύλου. Λύση της σύμβασης ναύλωσης.