Ρωμαϊκό Δίκαιο


Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις του κλασικού ρωμαϊκού δικαίου, το οποίο αποτελεί την βάση του ισχύοντος στη χώρα μας αστικού δικαίου. Είναι, έτσι, ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο ως εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, όσο και για την κατανόηση της εξέλιξης και την εμπέδωση των επιμέρους θεσμών του ισχύοντος αστικού δικαίου. Κατά την ανάπτυξη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δίκαιο των προσώπων, στις δικαιοπραξίες, στο οικογενειακό δίκαιο, στο εμπράγματο δίκαιο και στις βασικές δικονομικές διατάξεις, ενώ επισημαίνονται ιδιαιτερότητες του ρωμαϊκού δικαίου που επέδρασαν
ουσιαστικά στην εξέλιξή του, όπως ο δυισμός μεταξύ ius civile και πραιτορικού δικαίου. Με την διαχρονική εξέταση των θεσμών του ιδιωτικού δικαίου δίνεται η ευκαιρία να διαπιστωθεί η ως επί το πλείστον διατήρηση των βασικών εννοιών, δομών και διατάξεων του ρωμαϊκού δικαίου, όπως αποτυπώνονται στον ισχύοντα ΑΚ. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το εμπράγματο δίκαιο, που παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο από την εποχή του Ιουστινιανού. Από την άλλη μεριά, διαπιστώνεται η κατά περίπτωση απομάκρυνση από το ρωμαϊκό δίκαιο και η εξέλιξη των θεσμών, ώστε να συνάδουν με τις σύγχρονες δικαιικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελεί το οικογενειακό δίκαιο, οι θεσμοί του
οποίου, ενώ στηρίζονται στους αντίστοιχους του ρωμαϊκού δικαίου, στην εποχή μας έχουν πλέον αποστασιοποιηθεί τελείως από αυτό.