Τραπεζικό Δίκαιο


Εισαγωγή. Τράπεζα της Ελλάδας: Ελεγκτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδας. Πηγές του Τραπεζικού Δικαίου. Σχέση Τράπεζας συναλλασσομένου. Ειδικές υποχρεώσεις της Τράπεζας. Προστασία των συναλλασσομένων με την Τράπεζα ως καταναλωτή. Τραπεζικό Απόρρητο. Απόρρητο καταθέσεων. Σύμβαση κατάθεσης χρημάτων. Είδη Λογαριασμών: Κοινός Λογαριασμός, Δεσμευμένοι Λογαριασμοί, Αλληλόχρεος Λογαριασμός, Σύμβαση παροχής πίστεως. Εγγυητική Επιστολή. Είδη Εγγυητικών επιστολών. Ενέγγυα πίστωση και συναφείς συμβάσεις, Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). Πρακτορεία απαιτήσεων (Factoring).