Υπαλληλικό Δίκαιο


Γενικές έννοιες και διακρίσεις, το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, η συγκρότηση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, το ΑΣΕΠ, η είσοδος στη δημόσια διοίκηση (διορισμός, σύμβαση εργασίας, διαδικασία πρόσβασης), οι προϋποθέσεις διορισμού ή πρόσληψης (ύπαρξη οργανικής θέσης, προσόντα, κωλύματα), η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (περιορισμοί, δικαιώματα και καθήκοντα, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης), η ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων (πειθαρχική, αστική, ποινική), η λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με το Δημόσιο, η δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων.