Φορολογικό Δίκαιο


Το Φορολογικό Δίκαιο ως κλάδος του Δημοσίου Δικαίου και η σχέση του με τους άλλους δικαιικούς κλάδους. Η έννοια του φόρου, οι διακρίσεις του φόρου από συγγενείς έννοιες, κατηγορίες φόρων, συνταγματικές αρχές που διέπουν την επιβολή των φόρων (οι αρχές της νομιμότητας και βεβαιότητας του φόρου, η περιορισμένη δυνατότητα αναδρομικότητας του φόρου, η αρχή της φορολογικής ισότητας, τα φορολογικά τεκμήρια), η χρηστή φορολογική διοίκηση, η νομολογία του ΣτΕ για τους νέους φόρους και τα φορολογικά ζητήματα της κρίσης, οι προσδιοριστικές του φόρου πράξεις, έκθεση ελέγχου, βεβαίωση φόρου, όργανα και είδη φορολογικών ελέγχων, ατομικά δικαιώματα του φορολογουμένου, φορολογικές
κυρώσεις, περαίωση φορολογικών υποθέσεων, ενδικοφανής προσφυγή, εξουσίες του φορολογικού δικαστή, έκταση του δικαστικού ελέγχου, σχέση ποινικής με διοικητική δίκη, ενωσιακό φορολογικό δίκαιο (κοινό δασμολόγιο και απαγορευμένες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος, απαγορευμένος φορολογικός προστατευτισμός και απαγορευμένη διακριτική μεταχείριση, ενωσιακό δίκαιο και άμεσοι
φόροι), γενικές αρχές που διέπουν τις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος (περί φορολογικής κατοικίας, περί μόνιμης εγκατάστασης, περί εξάλειψης της διπλής φορολογίας), φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, κράτη μη συνεργάσιμα και με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες), επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, έννοια του
(φορολογικού) εισοδήματος και διάκρισή της από το φόρο περιουσίας κατά τη θεωρία και τη νομολογία του ΣτΕ, φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, φπα (αρχή της ουδετερότητας του φόρου, υποκείμενο και αντικείμενο του ΦΠΑ, μηχανισμός των εκπτώσεων, prorata).