Εργατικό Δίκαιο ΙΙ


Α. Ιστορική επισκόπηση της διαμόρφωσης του εργατικού δικαίου. Παράγοντες διαμόρφωσης (πηγές) της σύμβασης εργασίας. Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας.
Β. Μορφές και σύναψη της σύμβασης εργασίας. Οι όροι εργασίας (χρόνος, τόπος, αποδοχές).
Γ. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και η μεταβολή της σύμβασης εργασίας. Η λύση της σχέσης εργασίας με έμφαση στην απόλυση.

Φορολογικό Δίκαιο


Το Φορολογικό Δίκαιο ως κλάδος του Δημοσίου Δικαίου και η σχέση του με τους άλλους δικαιικούς κλάδους. Η έννοια του φόρου, οι διακρίσεις του φόρου από συγγενείς έννοιες, κατηγορίες φόρων, συνταγματικές αρχές που διέπουν την επιβολή των φόρων (οι αρχές της νομιμότητας και βεβαιότητας του φόρου, η περιορισμένη δυνατότητα αναδρομικότητας του φόρου, η αρχή της φορολογικής ισότητας, τα φορολογικά τεκμήρια), η χρηστή φορολογική διοίκηση, η νομολογία του ΣτΕ για τους νέους φόρους και τα φορολογικά ζητήματα της κρίσης, οι προσδιοριστικές του φόρου πράξεις, έκθεση ελέγχου, βεβαίωση φόρου, όργανα και είδη φορολογικών ελέγχων, ατομικά δικαιώματα του φορολογουμένου, φορολογικές
κυρώσεις, περαίωση φορολογικών υποθέσεων, ενδικοφανής προσφυγή, εξουσίες του φορολογικού δικαστή, έκταση του δικαστικού ελέγχου, σχέση ποινικής με διοικητική δίκη, ενωσιακό φορολογικό δίκαιο (κοινό δασμολόγιο και απαγορευμένες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος, απαγορευμένος φορολογικός προστατευτισμός και απαγορευμένη διακριτική μεταχείριση, ενωσιακό δίκαιο και άμεσοι
φόροι), γενικές αρχές που διέπουν τις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος (περί φορολογικής κατοικίας, περί μόνιμης εγκατάστασης, περί εξάλειψης της διπλής φορολογίας), φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, κράτη μη συνεργάσιμα και με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες), επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, έννοια του
(φορολογικού) εισοδήματος και διάκρισή της από το φόρο περιουσίας κατά τη θεωρία και τη νομολογία του ΣτΕ, φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, φπα (αρχή της ουδετερότητας του φόρου, υποκείμενο και αντικείμενο του ΦΠΑ, μηχανισμός των εκπτώσεων, prorata).

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1


Στο Εμπορικό Δίκαιο III/1 εξετάζονται οι προσωπικές εταιρίες και οι παραδόσεις διαρθρώνονται στις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Εισαγωγή στο εταιρικό δίκαιο Αντικείμενο του εταιρικού δικαίου, βασικές μορφές ενώσεων προσώπων, εταιρικοί τύποι, η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, διακρίσεις των εμπορικών εταιριών, εταιρικό συμφέρον, το εταιρικό δίκαιο σε σχέση με το σύνταγμα, εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές, το νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών (ν. 4072/2012)

Β. Ομόρρυθμη εταιρία Έννοια και χαρακτηριστικά, εφαρμοστέες διατάξεις, σύσταση οε (εταιρική σύμβαση – διατυπώσεις δημοσιότητας), σύσταση με την απλοποιημένη διαδικασία των υπηρεσιών μιας στάσης, αδημοσίευτη οε, τροποποίηση καταστατικού, ευθύνη των εταίρων, αποφάσεις των εταίρων, διαχείριση και εκπροσώπηση, εταιρική αγωγή, κτήση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων, λύση και εκκαθάριση, αναβίωση, μετατροπή οε.

Γ. Ετερόρρυθμη εταιρία Έννοια, χαρακτηριστικά, νομοθετική ρύθμιση, σύσταση, δικαιώματα και υποχρεώσεις ετερόρρυθμου εταίρου, διαχείριση και εκπροσώπηση, ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου, μετατροπή , λύση, εκκαθάριση

Δ. Αφανής εταιρία Ορισμός, εννοιολογικά στοιχεία, οικονομική σημασία, εφαρμοστέες διατάξεις, σύσταση και απόδειξη αφανούς εταιρίας, εισφορές των εταίρων, διαχείριση της αφανούς εταιρίας, η νομική θέση των εταίρων, λύση και εκκαθάριση, πτώχευση εμφανούς εταίρου

Ε. Κοινοπραξία Έννοια, νομική φύση, διάκριση σε γνήσια και μη γνήσια, περάτωση

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι


Το μάθημα «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Ι)» επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές στην μεθοδολογία και λειτουργία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο επίπεδο των ιδιωτικών συναλλαγών με στοιχεία αλλοδαπότητας. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

• Ορισμός και φύση του ιδ.δ.δ.
• Ιστορική εξέλιξη του κλάδου
• Πηγές του ελληνικού ιδ.δ.δ.
• Κανόνες του ιδ.δ.δ.
• Η δομή του κανόνα σύνδεσης
• Διαχρονικό και διαπροσωπικό δίκαιο
• Νομικός χαρακτηρισμός
• Το πρόβλημα της παραπομπής
• Η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου
• Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης
• Το προδικαστικό ζήτημα
• Η καταστρατήγηση δικαίου
• Δίκαιο ιθαγένειας

 

Ατομικές Ελευθερίες


Α. Γενικό μέρος: Έννοια και νομική φύση των ατομικών δικαιωμάτων, ζητήματα ορολογίας, ιστορική εξέλιξη, τα ατομικά δικαιώματα στην εθνική, ενωσιακή, ευρωπαϊκή και διεθνή έννομη τάξη, η σχετικότητα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων.
Β. Ειδικό Μέρος: Η προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Η προσωπική ελευθερία. Εγγυήσεις της προσωπικής ασφάλειας. Η ισότητα. Άσυλο της κατοικίας και ιδιωτικός βίος. Η θρησκευτική ελευθερία. Η ελευθερία του τύπου. Η ελευθερία της εκπαίδευσης. Το απόρρητο των ανταποκρίσεων. Το δικαίωμα του αναφέρεσθαι. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Η προστασία της ιδιοκτησίας. Η αρχή του νόμιμου δικαστή. Τα δικαιώματα ομαδικής δράσης. Τα κοινωνικά δικαιώματα.

Ποινικό Δίκαιο ΙΙ


Ο καταλογισμός της πράξεως στον δράστη – Η σημασία της πλάνης στο Ποινικό Δίκαιο – Η απόπειρα του εγκλήματος – Η συμμετοχή στο έγκλημα.