Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές)


Η Νομική Σχολή Θράκης ακολουθώντας την πάγια τακτική που ακολουθείται πλέον από τα περισσότερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κατέτμησε την ύλη του Ειδικού
Ενοχικού Δικαίου, που παλαιότερα διδάσκονταν ενιαία ως Ενοχικό Δίκαιο, σε Ενοχικό Δίκαιο Ι και ΙΙ, όπου εξετάζονται οι ενοχές εκ του νόμου και ενοχές από δικαιοπραξίες
αντίστοιχα. Το Ενοχικό Δίκαιο Ι αποτελεί συνέχεια του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, αφού σε αυτό το μάθημα με πιο διεξοδικό τρόπο εξετάζονται επώνυμες ενοχικές σχέσεις, γνωστές ήδη από την εποχή του ρωμαϊκού δικαίου, που απασχολούσαν και απασχολούν όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και οι οποίες έχουν ως δικαιολογητική βάση το νόμο. Συγκεκριμένα διδάσκεται:

1. Η κοινωνία
2. Η διοίκηση αλλοτρίων
3. Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός
4. Η αδικοπραξία
5. Η ευθύνη από διακινδύνευση
6. Η καταδολίευση δανειστών

Το μάθημα πλαισιώνεται από την επίλυση πολλών πρακτικών θεμάτων, που εξοικειώνουν τον φοιτητή όχι μόνο με τη θεωρία, αλλά πρωτίστως και με την ελληνική νομολογία.

Διοικητική Δικαιοσύνη


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυσης των κανόνων που διέπουν την παροχή δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές (ουσίας και ακυρωτικές). Αναλύεται η έννοια των διαφορών ουσίας σε σχέση με τις ακυρωτικές και στην συνέχεια παρουσιάζονται λεπτομερώς τα στοιχεία του παραδεκτού και του βάσιμου των ενδίκων βοηθημάτων (αίτηση ακύρωσης, προσφυγή, αγωγή κτλ ), άλλα και των ενδίκων μέσων κατά των δικαστικών αποφάσεων. Εξετάζεται η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και τα όρια του δικασμένου της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου. Αναφέρεται η οργάνωση της διοικητικής δικαιοσύνης και η αρμοδιότητα, τυπική και καθ ύλην των διοικητικών δικαστηρίων. Επίσης αναλύεται το ένδικο βοήθημα της υπαλληλικής προσφυγής και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παροχή προσωρινής έννομης προστασίας (ένδικα βοηθήματα, προϋποθέσεις, αρμοδιότητα δικαστηρίων κτλ)

Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)


Στο δίκαιο αυτό εξετάζονται η έννοια των αξιογράφων, οι γενικές αρχές που τα διέπουν και οι διακρίσεις τους. Αναλύεται εκτενώς η έννοια και η λειτουργία της συναλλαγματικής και της επιταγής ως αξιογράφων της χρηματαγοράς. Τέλος γίνεται αναφορά στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς και στα λοιπά αξιόγραφα σε διαταγή και αξιόγραφα στον κομιστή.