Κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου


5.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ­ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 στο Π.Μ.Σ του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου διδάσκονται τα μαθήματα: 1. Εμπορικό Δίκαιο. 2. Οικονομικό Δίκαιο (Δίκαιο Αγοράς). 3. Προστασία του καταναλωτή. 4.Εργατικό Δίκαιο.

I. Διδάσκοντες:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Kαθηγητής

Χρήστος Μαστροκώστας, Αναπληρωτής Kαθηγητής

Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Αναπληρωτής Kαθηγητής

Γεωργία Μπεχρή, Eπίκουρη Kαθηγήτρια

Δημήτριος Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Απόστολος Καραγκουνίδης, Λέκτορας

Πέτρος Σελέκος, Λέκτορας

Κυριακή Μαντενιώτου-Λυραντζοπούλου, Λέκτορας

ΙΙ. Σκοπός των μαθημάτων:

Σκοπός των μαθημάτων είναι η εμβάθυνση σε ειδικά θέματα του Εμπορικού Δικαίου, του Οικονομικού Δικαίου και Προστασίας Κατα­να­λωτή, με σύνδεση τόσο με το Αστικό Δίκαιο όσο και με το Κοινο­τικό Δί­καιο. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ανάπτυξη επιχειρη­μα­το­λογίας, στο διάλογο και το σχολιασμό των διαφόρων νομικών ζη­τη­μάτων, όπως προκύπτουν από τη νομολογία, καθώς και στη συνει­δη­τοποίηση της μεθοδολογίας του δικαίου στα καθημερινά ζητήματα της πράξης. Από άποψη αντικειμένου, κέντρο βάρους τόσο από τη άποψη των διαλέξεων όσο και της επιλογής της θεματολογίας των εργασιών, δί­δεται στο δίκαιο των εταιριών, δίκαιο ανταγωνισμού και αΰλων αγαθών, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ιδίως έλεγχος Γενικών Όρων των Συναλλαγών.

ΙΙΙ. Θέματα σεμιναρίων – εργασιών:

Κριτήριο για την επιλογή των θεμάτων είναι η δογματική και ερμηνευτική διάστασή τους σε συνδυασμό με τις δικαιοπολιτικές παραμέτρους καθώς και η πρακτική σημασία τους. Ωστόσο, η επιλογή των θεμάτων δεν γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την πρακτική σημασία τους, αφού τούτο αντίκειται στο σύστημα των μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο επικεντρώνεται στη διερεύνηση, ανάλυση και σύνθεση του υλικού και του προβληματισμού μέσα από την ιδιαίτερη οπτική γωνία του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Θέματα εργασιών Α΄ και Β΄ έτους (2007-2008):

Θέματα μεταπτυχιακών εργασιών πρώτου (Α) και δεύτερου (Β) έτους [1]

1. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε

2. Παραπλανητικές εμπορικές κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (Α)

3. Η νομιμοποίηση του μεμονωμένου καταναλωτή κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (Α)

4. Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (Β)

5. Ενώσεις καταναλωτών κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (Β)

6. Ευθύνη παραγωγού κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (Α)

7. Έννοια καταναλωτή και προμηθευτή κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (Α)

8. Η Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – επιδράσεις στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και το ν. 2251/1994 (Β)

9. ΓΟΣ κατά το ν. κατά το ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε (Β)

10. Επιβάρυνση και κατάσχεση άυλων μετοχών (Β).

11. Η καταγγελία της σύμβασης διανομής (Β).

12. Η ”μονοπρόσωπη” ΑΕ (Α).

13. Η ”μικρή” ΑΕ (Β).

14. Ο Κανονισμός 1/2003 για την αποκεντρωμένη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού (Α)

15. Οι συμβάσεις οριοθέτησης σημάτων στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Β)

16. Χρήση σήματος στη διαφήμιση τρίτου (Α)

17. Δίκαιο εταιριών και αποκλίσεις από το κοινό αστικό δίκαιο (Β)

18. Ο Καν. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (Α)

19. Η θεραπεία ακυροτήτων κατά το άρθρο 35 ν. 2190/1920 (Α)

20. Η ακυρωσία στο νέο δίκαιο της αε (Α)

21. Ο Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) (Β)

22. Η διμελής αε (Β)

23. Ο Κανονισμός συγκεντρώσεων 139/2004 της ΕΕ (Α)

24. Εισφορά αύλων αγαθών σε ανώνυμη εταιρία (Α)

25. Ο διορισμός και ανάκληση μελών δς και διαχειριστή επε (Α)

26. Η επικαρπία επί σήματος και η καταπιστευτική μεταβίβαση σήματος (Α)

27. Εργατικό δίκαιο και άυλα αγαθά (Β)

28. Το σήμα στην πτώχευση και την εξυγίανση κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα (Α)

29. Εισδοχή προσωπικών στοιχείων στην αε (Β)

30. Αδεια χρήσης ευρεσιτεχνίας και δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στη διαδικασία της πτώχευσης (Β)

31. Ελευθερία καταστατικής διαμόρφωσης στην αε (Α)

32. Corporate Governance υποχρεώσεις και έλεγχος μελών δς (Β)

33. Η Οδηγία 48/2004 της 29.4.2004 σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Α)

34. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Α)

35. Η πτωχευτική διεκδίκηση κατά το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Α).

36. Υποχρεώσεις πληροφόρησης προμηθευτή στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή (Β)

37. Ο Κανονισμός 2157/2001 για την Ευρωπαϊκή Εταιρία (Societas Europea) (Β).

38. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας του μετόχου ανώνυμης εταιρίας (Β).

39. Υποχρέωση μυστικότητας των εταιρικών διοικητών (Α)

40. Τιτλοποίηση απαιτήσεων με βάση το ν. 3156/2003 (Β).

41. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες (Β).

42. Το δικαίωμα πληροφόρησης του δς ανώνυμης εταιρίας (Β)

90 Το άρθρο 281 ΑΚ ως όριο ενάσκησης εταιρικών δικαιωμάτων (Β)

43. Μέλη ΔΣ μετά το ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση / διορισμός, αρμοδιότητες, ευθύνη (Β)

44. Ενσωμάτωση των ΓΟΣ στο συμβατικό πλαίσιο (Α)

45. Η συγκριτική διαφήμιση στη νομολογία του ΔΕΚ (Α)

46. Δανεισμός μετόχου ή μέλους δς προς την αε (Β)

47. H κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης (Β)

48. Ο αποκλεισμός μέλους εταιρίας (Β)

49. Η ελαττωματική ίδρυση κεφαλαιουχικής εταιρίας (Α)

50. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. (Α)

51. Το άρθρο 69 στο νέο δίκαιο της αε (Α)

52. Οι Κανονισμοί ομαδικής απαλλαγής στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμό (Β)

53. Εξουσίες της Ευρ. Επιτροπής και της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τον Καν. 1/2003 και το ν. 3373/2005 (Α)

54. Δικαιώματα άμυνας των επιχειρήσεων στον Καν. 1/2003 (Β)

55. Κανονισμός ομαδικής απαλλαγής για τους κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού (Καν. 2790/1999) (Β)

56. Κυρώσεις λόγω παράβασης του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού (Καν. 1/2003 και ν. 3373/2005) (Α)

57. Η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις υπό τον Καν. 1/2003 (Β)

58. Η οριοθέτηση της αγοράς στο δίκαιο του ανταγωνισμού (κοινοτικό, ελληνικό) (Β)

133 H κατάθεση ονόματος ή εικόνας τρίτου προσώπου ως σήμα (A)

134. ΟΙ δευτερεύουσες ρήτρες στο δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού (Β)

59. Αναλογική εφαρμογή του ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3524/2007 στο δίκαιο των σημάτων και της ευρεσιτεχνίας

60. Νομική διάσταση και ερμηνεία καταστατικού κεφαλαιουχικών εταιριών

61. Έννοια-λειτουργία και ερμηνεία εξωεταιρικών συμβάσεων (Α)

62. Έμμεση συμμετοχή σε κεφαλαιουχική εταιρία (Β)

63. Το άρθρο 2α ν. 703 (κατάχρηση σχέσης οικονομικής εξάρτησης) (Α)

64. .Τα ασφαλιστικά μέτρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ν. 703) (Β)

65. . Εκτακτος έλεγχος ΑΕ (Α)

66. . Ελευθερία εγκατάστασης εταιριών κατά το κοινοτικό δίκαιο (Α)

67. . . Περιορισμός της ευθύνης των εταιρικών διοικητών (Β)

68. . Ευθύνη εταιρικών διοικητών για την πτώχευση της αε (Α)

69. . Η απαλλαγή του δσ από την ευθύνη (Α)

70. . Εισφορά σε είδος στην αε (Β)

71. . Συγκρουση συμφερόντων στην αε (Β)

72. . Η ίδρυση της αε (Α)

73. . Το δικαίωμα προτίμησης – ενάσκηση και όρια (Α)

74. .. Η αποκάλυψη ιδίων συμφερόντων στη διοίκηση εταιρίας (Β)

75. .. Περιορισμός της ευθύνης των εταιρικών διοικητών (Β)

76. . Η αποκάλυψη ιδίων συμφερόντων στη διοίκηση εταιρίας (Α)

77. .. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην ΑΕ (Α)

78. . Η Οδηγία 2007/36 σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από μετόχους εισηγμένων αε (Β)

79. . Η δέσμευση των ονομαστικών μετοχών (Α)

80. . Λύση και εκκαθάριση της αε (Β)

81. . Η υποχρέωση επιμέλειας των διοικητών της αε (Β)

82. . Η προστασία των δανειστών στο μετασχηματισμό εταιριών (Β)

83. . Ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης του μετόχου στην αε (Α)

84. . Δικαίωμα πληροφόρησης της μειοψηφίας στην αε (Α)

85. . Το άρθρο 23α ν. 2190 μετά το ν. 3604/2007 (Α)

86. . Κτήση ιδίων μετοχών (Β)

87. . Παραπλανητική διαφήμιση δια παραλείψεως (Β)

88. . Υποχρέωση διαρκούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού από το μέτοχο που κατέχει σημαντική συμμετοχή σε εισηγμένης το χρηματιστήριο εταιρία (άρθρα 9 επ. ν. 3556/2007).

89. . Δικαίωμα της μειοψηφία για την εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούνται μέτοχο (Α)

90. . Λύση της αε με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων (Β)

91. . Λύση της εταιρίας μετά από αίτηση του εχοντος έννομο συμφέρον (Α)

92. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη τους, κατά το νέο πτωχευτικό κώδικα (Α).

93. Η τύχη των διαρκών συμβάσεων σε περίπτωση πτώχευσης ενός των συμβαλλομένων, κατά το νέο πτωχευτικό κώδικα (Α).

94. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση, κατά το νέο πτωχευτικό κώδικα (Α).

95. Το δίκαιο της αφερεγγυότητας ανάμεσα στον Κανονισμό 1346/2000 “περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας” και τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL (B).

96. Η δευτερεύουσα πτώχευση κατά τον Κανονισμό 1346/2000 “περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας” (Β).

97. Η εφαρμογή του Κανονισμού 1346/2000 “περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας” στην πράξη (Α).

98. Από τον πτωχευτικό συμβιβασμό της κλασικής πτώχευσης και τη συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης της εξυγιαντικής διαδικασίας, στο σχέδιο αναδιοργάνωσης του νέου πτωχευτικού κώδικα (Β).

99. Η τύχη της ρήτρας διατήρησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή, σε περίπτωση πτώχευσης του ενός ή του άλλου, τόσο κατά το νέο πτωχευτικό κώδικα, όσο και κατά τον Κανονισμό 1346/2000 “περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας” (Α).

100. Η διαδικασία συνδιαλλαγής ως προπτωχευτική διαδικασία και ως νεωτερισμός του νέου πτωχευτικού κώδικα (Α ).

101. Η πτωχευτική ανάκληση στα πλαίσια του νέου πτωχευτικού κώδικα (Β).

102. Μείωση κεφαλαίου κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε (Α).

103. Η λύση ανώνυμης εταιρίας στον τροποποιημένο κ.ν. 2190/1920. (Α).

104. Το νέο σύστημα ρύθμισης της αφερεγγυότητας ανωνύμων εταιριών: εξυγίανση, εκκαθάριση, πτώχευση (Β).

105. Squeeze-out και sell-out στο ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις αγοράς μετοχών (Β).

106. Η κρατική εποπτεία ανωνύμων εταιριών στον αναμορφωμένο κ.ν. 2190/1920 (Β).

107. Η ευθύνη των διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών στον Πτωχευτικό Κώδικα (Α).

108. Η «εισηγμένη» ανώνυμη εταιρία ως αντικείμενο ρύθμισης στον τροποποιημένο κ.ν. 2190/1920 (Β).

109. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση ως μέσο προστασίας της μειοψηφίας ανωνύμων εταιριών (Β).

110. Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί ως έμμεσος τρόπος διαγραφής μετοχών από χρηματιστήριο (νέο άρθρ. 30 ν. 3461/2006) (Β).

111. Τα δικαιώματα μειοψηφίας στο ν. 2190/1920

Η μεταβίβασης της μετοχής

H ένδειξη (Α) είναι για το πρώτο έτος μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ η ένδειξη Β είναι για το Β.

ΙV. Τρόπος διδασκαλίας, εξετάσεων και βαθμολόγησης:

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σε σεμινάρια με βάση προφορικές εισηγήσεις των φοιτητών σε θέματα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι σε συνεργασία με τους διδάσκοντες από τον κατάλογο που δίδεται στην αρχή του έτους. H επιλογή γίνεται μέσα από έναν κατάλογο 80-100 θεμάτων εργασιών για το πρώτο και το δεύτερο έτος (Α΄, Β΄). Στην αρχή του έτους δίδεται στους φοιτητές χρονοδιάγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων, οδηγίες για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν θέμα μέσα σε 15 ημέρες.

Παράλληλα σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα γίνονται μια ή δυο διαλέξεις σε ένα ειδικό θέμα είτε από μέλη ΔΕΠ του τομέα είτε από ειδικούς εκτός της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, επίσης μέλη ΔΕΠ άλλων σχολών, έλληνες ή ξένους ή δικηγόρους με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι διδάσκοντες, εισάγουν το θέμα αλλά το κέντρο βάρους των σεμιναρίων δίδεται στην αυτενέργεια των φοιτητών και στην ενεργή συμμετοχή όλων στην επακολουθούσα συζήτηση. Επίσης, μετά το πρώ­το εξάμηνο του Α΄ έτους μαζί με τις διαλέξεις αναπτύσσονται προφο­ρικά και σχολιάζονται τα θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών του Α΄ έτους καθώς και ο σχολιασμός επιλεγμένων δικαστικών αποφάσεων.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, που είναι προφορικές, αποτελεί: α) η παρουσία στα σεμινάρια και β) η κατάθεση και η προφορική ανάπτυξη της γραπτής εργασίας του πρώτου έτους στα πλαίσια των μεταπτυχιακών εκδηλώσεων με συμμετοχή των λοιπών μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η τελική βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα με βάση το πέντε προκύπτει από την αξιολόγηση της γραπτής εργασίας, την παρουσίασή της κατά τα σεμιναριακά μαθήματα, την τεκμηρίωση που τη συνοδεύει («φάκελο») και την επίδοση κατά την προφορική εξέταση. Οι εργασίες παραδίδονται, τουλάχιστον, δέκα ημέρες πριν από την προφορική παρουσίασή τους σε τρία αντίτυπα για τους διδάσκοντες και ένα για το αρχείο του τομέα.

Η έκταση των εργασιών του Α΄ έτους δεν επιτρέπεται να υπερ­βαί­νει τις σαράντα πέντε σελίδες, συνοδεύεται από όλο το υλικό που χρη­σι­μο­ποιήθηκε και έχει σκοπό την εξάσκηση στη μεθοδολογία συγγρα­φής της εργασίας, τη διαδικασία της νομικής διερεύνησης και της τεκ­μη­ρίωσης του βιβλιογραφικού και νομολογιακού υλικού και στην αφο­μοίωση των βασικών νομικών παραμέτρων που βοηθούν στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Είναι αναγκαίο κάθε φοιτητής να έ­χει καταρτίσει και χρησιμοποιήσει έναν εξαντλητικό βιβλιογραφικό πί­να­κα της ελληνικής βιβλιογραφίας και να συγκεντρώσει το σύνολο του νομολογιακού υλικού στο σχετικό πεδίο, το οποίο θα πρέπει να φωτοτυ­πηθεί και να επισυναφθεί στην εργασία.

Η παράδοση κάθε εργασίας περιλαμβάνει:

α. την εκπόνηση της εργασίας σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες που ισχύουν στη νομική επιστήμη.

β. την παράδοση ενός φακέλου με όλο το υλικό (αποφάσεις, άρθρα, βιβλία, δημοσιογραφικά σχόλια, στατιστικά στοιχεία) που χρησιμο­ποιή­θηκαν για τη συγγραφή της.

γ. την παρουσίασή της σε διάστημα 20 λεπτών, προκειμένου να δια­πιστωθεί μεταξύ άλλων και η αφαιρετική ικανότητα του φοιτητή.

δ. τη συμμετοχή στην επακολουθούσα συζήτηση των άλλων μετα­πτυ­χιακών φοιτητών και διδασκόντων καθώς και την κριτική.

Στη βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη και ο προφορικός ή γραπτός σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων ή και του ΔΕΚ, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Το κείμενο παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή για το ηλεκτρονικό αρχείο του τομέα.

V. Eιδικά η διπλωματική εργασία:

Η επιλογή του θέματος γίνεται με συμφωνία φοιτητών και διδάσκοντος μέσα από κατάλογο προτεινομένων θεμάτων, που δίδεται στους δευτεροετείς φοιτητές στην αρχή του μεταπτυχιακού έτους. Η επι­τυχής ανάπτυξη του θέματος προϋποθέτει γνώση της σχετικής βιβλιογραφίας (και ξένης εφόσον σχετίζεται με το θέμα) και νομολογίας και συν­θετική- σφαιρική παρουσίασή του. Ο φοιτητής πρέπει μέσα από τη δι­πλωματική εργασία να αναδεικνύει την αναλυτική και συνθετική προσέγγιση, εξαντλητική βιβλιογραφική και νομολογιακή επισκόπηση και επεξεργασία και ικανότητα αφαίρεσης και επικέντρωσης στα κρίσιμα νομικά θέματα. Η εργασία πρέπει να δείχνει, ότι ο υποψήφιος έχει κατακτήσει το απαιτούμενο επίπεδο επιστημονικής έρευνας μέσα από διαδικασία νομικής ανάλυσης και σύνθεσης. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην επεξεργασία της νομολογίας και τη μεθοδολογία της έρευνας.

Στον φάκελο που παραδίδεται εμπεριέχονται μόνον οι ειδικές μελέτες και οι αποφάσεις (ελληνικές και ξένες) και όχι η γενική βιβλιογραφία. Κάθε υποψήφιος έχει έναν επιβλέποντα-διδάσκοντα. Δεν είναι δυνατή η από κοινού εκπόνηση εργασίας είτε στα πλαίσια του Α΄ έτους είτε ως διπλωματική.

Το κείμενο παραδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα στη γραμματεία του Τομέα, μαζί με όλη τη συνοδευτική τεκμηρίωση. Αντίγραφα της εργασίας, εφόσον κριθεί ως επιτυχής (κλίμακα δεκαβάθμια) κατατίθενται και στη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ(Β Έτος)

Ι. Διδάσκοντες:

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ληξουριώτης

Λέκτορας, Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου

ΙΙ. Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ειδικά θέματα του εργατικού δικαίου και η σχετική ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας των φοιτητών. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα θέματα που η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων έχει καταστήσει επίκαιρα και προβληματικά. Η εξέλιξη αυτή έχει αποσταθεροποιήσει θεσμούς του εργατικού δικαίου και έχει δημιουργήσει την ανάγκη νέας κριτικής προσέγγισης των οικονομικών, κοινωνικών και νομικών προβλημάτων, που συνδέονται με την ανθρώπινη εργασία.

ΙΙΙ. Διδακτέα θέματα για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008:

Γενικό θέμα: Οι μεταβολές στη σύμβαση εργασίας.

Αν οι μεταβολές είναι αναπόφευκτες σε μία σύμβαση, όπως η σύμβαση εργασίας, που έχει κάποια διάρκεια, θέτουν όμως καίρια ζητήματα και λόγω της μονομερούς διευθυντικής εξουσίας του εργοδότη και λόγω της συχνά τυπικής συναίνεσης του εργαζομένου στις προτεινόμενος από τον εργοδότη μεταβολές, με την τεράστια κινητικότητα και πλαστικότητα του κεφαλαίου. Οι μεταβολές αυτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων.

ΙV. Θέματα σεμιναρίων-εργασιών:

Μορφές εξαρτημένης εργασίας πέραν της τυπικής

Ι. Στοιχεία διαμόρφωσης της τυπικής σχέσης εξαρτημένης ερ­γα­σίας (εισαγωγική προσέγγιση)

ΙΙ. Διάκριση των μη τυπικών μορφών εργασιακής σχέσης με κριτή­ρια:

i. Τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

 • Σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (γενική προσέγγιση).
 • Πρόσκαιρη και ευκαιριακή απασχόληση.
 • Εποχιακή απασχόληση.
 • Προσωρινή απασχόληση (εταιρίες προσωρινής απασχόλησης).
 • Σύμβαση με δοκιμή.

iι. Τον εργάσιμο χρόνο

 • Μερική απασχόληση (γενική προσέγγιση).
 • Διαλείπουσα εργασία.
 • Εκ περιτροπής εργασία.
 • Παροχή εργασίας με καθεστώς διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

iιι. Το αντικείμενο της απασχόλησης

 • Συμβάσεις μαθητείας.
 • Μικτές συμβάσεις εργασίας και εκπαίδευσης.

iv. Tον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας

 • Γνήσια ετοιμότητα προς εργασία και ετοιμότητα κλήσης.
 • Κατ’ οίκον απασχόληση – εργασία φασόν.
 • Τηλεργασία.
 • Οικιακοί μισθωτοί – οικόσιτοι μισθωτοί.
 • Job sharing.

v. Τον τρόπο πληρωμής

 • Μισθός κατ’ αποκοπή.
 • Μισθός που συναρτάται με το αποτέλεσμα της εργασίας.
 • Μισθός με βάση την παραγωγικότητα.

Σε κάθε σεμινάριο- εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων προσκλήσεων ομιλητών- θα γίνονται δύο εισηγήσεις από φοιτητές. Η διαπραγμάτευση των θεμάτων θα περιλαμβάνει, εκτός της πλήρους παρουσίασης της ελληνικής πλευράς (νομοθετικής, νομολογιακής), και αναφορές, κατά το δυνατόν, στο συγκριτικό δίκαιο.

V. Τρόπος διδασκαλίας και εξετάσεων:

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σε σεμινάρια με βάση προφορικές εισηγήσεις των φοιτητών, σε θέματα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, από τον κατάλογο που δίδεται στην αρχή του έτους. Οι διδάσκοντες, εισάγουν το θέμα, αλλά το κέντρο βάρους των σεμιναρίων δίδεται στην αυτενέργεια των φοιτητών και στην ενεργή συμμετοχή όλων στην επακολουθούσα συζήτηση.

Οι εξετάσεις προϋποθέτουν γνώση, όχι μόνο των εξετασθέντων ειδικών θεμάτων, αλλά και της γενικής ύλης του εργατικού δικαίου. Προϋ­ποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, που είναι προφορικές, αποτελεί: α) η παρουσία στα σεμινάρια και β) η κατάθεση γραπτής εργασίας- είτε αυτή παρουσιάσθηκε προφορικά σε σεμινάρια είτε όχι.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από την αξιολόγηση της γραπτής εργασίας και την επίδοση κατά την προφορική εξέταση.

VI. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας:

Η επιλογή του θέματος γίνεται με συμφωνία φοιτητών και διδάσκοντος. Προτίμηση δίδεται σε θέματα που προτείνονται από τους φοιτητές. Η επιτυχής ανάπτυξη του θέματος προϋποθέτει γνώση της σχετικής βιβλιογραφίας (και ξένης εφόσον σχετίζεται με το θέμα) και νομολογίας και συνθετική- σφαιρική παρουσίασή του.

Το κείμενο παραδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα στη γραμματεία του Τομέα.