Πρόγραμμα Σπουδών Δ.Π.Μ.Σ.


Δομή Προγράμματος Σπουδών90 ects

8 μαθήματα:
Α΄  εξάμηνο  4 υποχρεωτικά (Υ), ανάλογα με το πτυχίο του φοιτητή
Β΄  εξάμηνο  4 επιλογής (Ε)
Γ΄ εξάμηνο   Διπλωματική Εργασία

Α’ εξάμηνο Β’ εξάμηνο
Πίνακας Α1

Μαθήματα Υποχρεωτικά για φοιτητές

με πτυχίο Νομικής και συναφών Επιστημών

Πίνακας Α2

Μαθήματα υποχρεωτικά

για φοιτητές με πτυχίο Πληροφορικής και συναφών Επιστημών

Πίνακας Β

Επιλογή 4 από τα παρακάτω μαθήματα

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2. Ζητήματα Αστικού Δικαίου 3. Διανοητική ιδιοκτησία στην Πληροφορική
2. Υπολογιστική σκέψη και Λογισμικό 2. Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου 2. Ηλεκτρονικό Έγκλημα
3. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων 3. Ζητήματα Ποινικού Δικαίου 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν – Κοινωνική Δικτύωση
4. Παγκόσμιος Ιστός 4. Νομικό Περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας 4. Νομική Προστασία προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή
    5. Ασφάλεια πληροφοριών στα δίκτυα υπολογιστών
    6. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
    7. Φορολογία και Διαδίκτυο – Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής και Φορολογίας
    8. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Νομικές και τεχνολογικές πτυχές
    9. Στατιστική και Δικαιομετρία
    10. Τηλεπικοινωνίες και συναφή νομικά θέματα
     
Γ’ εξάμηνο Διπλωματική Εργασία