Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


1. Διδάσκοντες:
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, συνεπικουρούμενα από Ομότιμους Καθηγητές, Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

2. Κατευθύνσεις 

3. Κανονισμός ΠΜΣ Νομικής 2015

4. Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. Τμήματος Νομικής 

5. Αίτηση