Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο της Επιχείρησης


Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Επιχείρησης» (Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην εμβάθυνση και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Δικαίου της Επιχείρησης, ιδίως του Εταιρικού Δικαίου, του Δικαίου Αφερεγγυότητας, του Δικαίου Ανταγωνισμού και του Εργατικού Δικαίου, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης.

 

Σε ποιους απευθύνεται και γιατί να το επιλέξουν

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς ή/και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και σε εν γένει πτυχιούχους νομικών επιστημών (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν πραγματοποιήσει πρόσθετες σπουδές σε διαφορετικά αντικείμενα: ενδεικτικά Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Θετικών επιστημών, Διεθνών/Ευρωπαϊκών Σπουδών κα.), που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν στην επιστημονική έρευνα στις ειδικότερες πτυχές του Δικαίου της Επιχείρησης.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων με έμφαση στις ανωτέρω τέσσερις (4) επιστημονικές κατευθύνσεις, η υποστήριξη και η κατάρτισή τους σε βάθος, προκειμένου να ενισχυθεί η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου προβάδισμα έχει η θεωρητική, δογματική προσέγγιση και όχι η μηχανική επίλυση ορισμένων προβλημάτων, καθώς και η κατανόηση των διεθνών τάσεων και επιρροών σε σύγχρονα επίκαιρα επιστημονικά ζητήματα των ανωτέρω κατευθύνσεων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής εξασκείται στην επιστημονική νομική έρευνα, στην νομική ανάλυση και σύνθεση ειδικών θεμάτων στο πεδίο του κάθε μαθήματος, με κριτική σκέψη και συγκριτικές αναφορές.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής - κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου ή του δεύτερου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Νομικής των Νομικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 • να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική),
 • να εξετασθούν επιτυχώς υποχρεωτικά σε δύο μαθήματα εκ των κατωτέρω:
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Αφερεγγυότητας
  • Δίκαιο του Ανταγωνισμού
  • Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Tα κριτήρια επιλογής που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. είναι τα εξής:

Κριτήριο Ποσοστό επιμέτρησης
Η επιτυχής εξέταση σε δύο από τα ανωτέρω μαθήματα 50%
Ο βαθμός πτυχίου 20%
Ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου σε μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος 30%

 

Διάρκεια - Παρακολούθηση

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και περιλαμβάνει:

 • έναν κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης διάρκειας δύο (2) εξαμήνων και
 • την εκπόνηση και την προφορική υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

Οι παρακολουθήσεις είναι  υποχρεωτικές για τα εξάμηνα υποχρεωτικής φοίτησης. Διεξάγονται διά ζώσης και κατ’ εξαίρεση διαδικτυακά, ανάλογα με τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες και τις σχετικές αποφάσεις του Τομέα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS και απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική.

 

Πρόγραμμα σπουδών

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η διδασκαλία των κατωτέρω μαθημάτων εστιάζει στην εις βάθος αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων των αντίστοιχων γνωστικών πεδίων, με έμφαση σε εκείνα που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και προσφέρονται για εμβάθυνση:

 1. Εταιρικό Δίκαιο Ι
 2. Δίκαιο Αφερεγγυότητας Ι
 3. Εταιρικό Δίκαιο ΙΙ
 4. Δίκαιο του Ανταγωνισμού – Διανοητική Ιδιοκτησία
 5. Εμπορικές Συμβάσεις
 6. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 7. Ζητήματα Κεφαλαιαγοράς και Δημοσίου Δικαίου της Επιχείρησης
 8. Εργατικό Δίκαιο Ι
 9. Εργατικό Δίκαιο ΙΙ

Οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτικά:

 • Εργασία β΄ εξαμήνου, σε ζητήματα που αφορούν τις θεματικές ενότητες των α’ και β’ εξαμήνων, με δικαίωμα επιλογής από κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων που συντάσσουν οι διδάσκοντες, και
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, σε θέμα που εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., από κατάλογο θεμάτων, με δικαίωμα επιλογής. Η προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια και είναι υποχρεωτική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται με:

 • εισηγήσεις και διαλέξεις μελών ΔΕΠ και εξωτερικών επιστημόνων,
 • σχολιασμό δικαστικών αποφάσεων από τους φοιτητές υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
 • παρουσίαση διπλωματικών εργασιών.

 

Ενδεικτικές διαλέξεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

Θεματική
Αποκλεισμός και έξοδος εταίρου στην ομόρρυθμη εταιρεία
Ιδιωτικού δικαίου κυρώσεις από παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού
Ο νέος Νόμος 4808/2021 “για την προστασία της εργασίας
Το νέο δίκαιο αφερεγγυότητας (Ν. 4738/20): Προτεραιότητες  και στόχοι
Η οδηγία 2019/770 (για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών) μεταξύ ενοχικού δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η κανονιστική παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως νομοθετημένος μηχανισμός κάλυψης κενών του δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Η ΙΚΕ: Βασικές νομικές πτυχές
Σύγχρονες μορφές εργασιακών συμβάσεων
Εκδοχές της Πτώχευσης
–          Πως διαβάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ

–          Αμοιβές μελών

–          Λογιστικά Εταιρικών μετασχηματισμών

Η αξιολόγηση της  συγκέντρωσης των επιχειρήσεων στο δίκαιο ανταγωνισμού
Παρουσίαση του νέου ελληνικού πτωχευτικού δικαίου
Τηλεργασία: Μία “εισαγωγή” στο μέλλον της εργασίας
Ο νέος νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό
Μεταβίβαση επιχείρησης –  outsourcing και εργολαβία
Η θέση των ενέγγυων πιστωτών στην πτωχευτική διαδικασία
To δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά – Η Οδηγία 2019/790 (“DSMDirective): Ένταξη στο σύστημα του δικαίου και προβληματισμοί αιχμής
Ζητήματα από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΑΕ κατά το ν.  4548/2018
Η απαγόρευση των διακρίσεων στο εργατικό δίκαιο
H πτώχευση του φυσικού προσώπου (μη εμπόρου): από το ν. 3869/2010 στο νέο Κώδικα Αφερεγγυότητας (ν. 4738/2020)
Το νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών στην πράξη
Η ανταγωνιστική νομιμότατα  (μη ελεγχουσών) συμμετοχών σε ανταγωνίστριες εταιρίες
Η μη συναινετική μεταβολή των δικαιωμάτων των πιστωτών (cramdown) στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης υπό το καθεστώς του Ν. 4738/2020
Το δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Προσωπικά δεδομένα ως νόμισμα στο διαδίκτυο με έμφαση σε social media και search engines – Νομικά προβλήματα υπό την Οδηγία 2019/770 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Συναλλαγές της ανώνυμης εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, άρθρο 99 Ν. 4548/2018
Ένωση Κεφαλαιαγορών και Δίκαιο Αφερεγγυότητας

 

Διδάσκοντες

Μ.-Θ. Μαρίνος (ομ. καθηγητής)

Γ. Τριανταφυλλάκης (καθηγητής)

Χ. Μαστροκώστας (καθηγητής)

Δ. Αυγητίδης (καθηγητής)

Α. Καραγκουνίδης (καθηγητής)

Λ. Κιοσσέ – Παυλίδου (επικ. καθηγήτρια)

Π. Σελέκος (επίκ. καθηγητής)

Θ. Κατσάς  (επικ. καθηγητής)

Γ. Θεοδόσης (επίκ. καθηγητής)

Γ. Μπαμπέτας, (επίκ.καθηγητής)

Κ. Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου (επίκ. καθηγήτρια)

Γ. Λιναρίτης (επίκ. καθηγητής)

 

Προϋποθέσεις απονομής τίτλου

Προϋπόθεση για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι (σωρευτικά): η λήψη προβιβάσιμου βαθμού στις εξετάσεις προόδου, στην εργασία β’ εξαμήνου και η επιτυχής εκπόνηση και υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στον φοιτητή που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις και στην τελική αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ », με έμφαση στις επιστημονικές ειδικεύσεις: (α) του Εταιρικού Δικαίου, (β) του  Δικαίου Αφερεγγυότητας,  (γ) του  Δικαίου Ανταγωνισμού, ή (δ) του Εργατικού Δικαίου

 

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Με βάση την εξαιρετική επίδοση μεταπτυχιακών φοιτητών, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά το επιτυχημένο πέρας του προγράμματος, θα είναι σε θέση να  συνδυάζουν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις τους σε όλο το φάσμα του Δικαίου της Επιχείρησης, με σκοπό την αποτελεσματική παροχή νομικών συμβουλών και την αποδοτική νομική υποστήριξη οργανισμών και επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον.