ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών ΠΜΣ Δίκαιο της Διαιτησίας,Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο 2022-23.doc

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη_Δήλωση (απαλλαγές)