Μεθοδολογία Δικαίου


Η Νομική Σχολή Θράκης ακολουθώντας την πάγια τακτική που ακολουθείται πλέον από τα περισσότερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κατέτμησε την ύλη του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, που παλαιότερα διδάσκονταν ενιαία ως Ενοχικό Δίκαιο, σε Ενοχικό Δίκαιο Ι και ΙΙ, όπου εξετάζονται οι ενοχές εκ του νόμου και ενοχές από δικαιοπραξίες αντίστοιχα. Το Ενοχικό Δίκαιο Ι αποτελεί συνέχεια του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, αφού σε αυτό το μάθημα με πιο διεξοδικό τρόπο εξετάζονται επώνυμες ενοχικές σχέσεις, γνωστές ήδη από την εποχή του ρωμαϊκού δικαίου, που απασχολούσαν και απασχολούν όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και οι οποίες έχουν ως δικαιολογητική βάση το νόμο.

Ιστορία του Δικαίου


Το μάθημα είναι μια διαδρομή στην ιστορία του δικαίου και των πολιτικών θεσμών στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, από τους αρχαϊκούς μέχρι τους αυτοκρατορικούς χρόνους, με τις προεκτάσεις τους στη βυζαντινή περίοδο και τους νεότερους χρόνους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πολιτειακό πλαίσιο και τους θεσμούς του δημοσίου δικαίου, με παράλληλες αναφορές στα σπουδαιότερα νομοθετήματα του ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη και κατανόηση των πολιτειακών θεσμών της αθηναϊκής δημοκρατίας, του σπαρτιατικού ολιγαρχικού πολιτεύματος, καθώς και της ρωμαϊκής res publica, οι οποίοι αποτελούν τα θεμέλια του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού. Αρχικά εξετάζεται η δημιουργία του θεσμού της πόλεως και η σημασία της για τον δυτικό πολιτισμό, καθώς και η γένεση της γραπτής νομοθεσίας στον ελληνικό χώρο. Στη συνέχεια αναλύονται ιδιαίτερα τα πολιτεύματα των πόλεων της Αθήνας και της Σπάρτης από την αρχαϊκή έως την κλασική περίοδο, του μακεδονικού βασιλείου καθώς και των βασιλείων που προέκυψαν από τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, και τέλος το πολίτευμα της Ρώμης από την εποχή της βασιλείας μέχρι την περίοδο της res publica και την εγκαθίδρυση του ρωμαϊκού αυτοκρατορικού πολιτεύματος. Εξετάζονται σε βάθος τα
όργανα του κάθε πολιτεύματος, ο τρόπος συγκρότησης, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητές τους, σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια. Σημαντική θέση στη διδασκαλία του μαθήματος κατέχει η ανάλυση των πρωτογενών πηγών.

Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου [συνδιδασκαλία τριών Τομέων:Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο (Κανόνας Δικαίου-πρόσωπα-δικαίωμα), Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο]


Θεματική Ενότητα Δημοσίου Δικαίου
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γενική πρώτη προσέγγιση σε βασικές έννοιες του δημοσίου δικαίου. Η έννοια του Κράτους και του δημοσίου δικαίου και η διάκρισή του από το ιδιωτικό. Εξετάζεται γενικά η έννοια και ορισμός των οργάνων του Κράτους καθώς και οι διακρίσεις των οργάνων και λειτουργιών του Κράτους, τα όργανα του Κράτους, τα διοικητικά όργανα και τα δημόσια νομικά πρόσωπα. Αναφέρεται η νομική δράση της διοίκησης και η διοικητική διαδικασία.

Συνταγματικό Δίκαιο Ι


Γενική Εισαγωγή. Ορισμός του συνταγματικού δικαίου. Έννοια και διακρίσεις του κράτους. Έννοια και διακρίσεις του πολιτεύματος. Έννοια και διακρίσεις του συντάγματος. Διαδικασία παραγωγής του συντάγματος (συντακτική αναθεωρητική λειτουργία). Πηγές του συνταγματικού δικαίου και ιεραρχία των κανόνων δικαίου. Οργανωτικές βάσεις του ελληνικού πολιτεύματος. Έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Τα άμεσα όργανα του
κράτους [έννοια και αρμοδιότητες (Εκλογικό Σώμα, Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση)]. Τα πολιτικά κόμματα. Συνταγματικές διατάξεις για τη δικαστική εξουσία.

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο


Το μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τη λειτουργία του διεθνούς δικαίου στη διεθνή κοινωνία. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Η Φύση και η Λειτουργία του Διεθνούς Δικαίου
  • Η Ιστορική Εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου
  • Οι Πηγές του Διεθνούς Δικαίου
  • Το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών
  • Η Σχέση μεταξύ Διεθνούς και Εσωτερικού Δικαίου
  • Το Κράτος • Η Αναγνώριση Κρατών
  • Οι Διεθνείς Οργανισμοί ως Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου
  • Η Αρμοδιότητα των Κρατών
  • Ετεροδικία-Ασυλία (Κράτους, Κρατικών Λειτουργών, Διπλωματών)
  • Το Δίκαιο της Θάλασσας