Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μάθημα της Έδρας Jean Monnet)


Το μάθημα «Το Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της ΕΕ», είναι νέο κατ’ επιλογή μάθημα του Β’ εξαμήνου σπουδών, που η εισαγωγή του στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι αποτέλεσμα της Έδρας JeanMonnet που απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή κο Μιχ. Χρυσομάλλη και στη Νομική Σχολή και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Το μάθημα είναι ανοικτό σε παρακολούθηση σε όλους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, φοιτητές της Νομικής Σχολής και διεξάγεται με σεμιναριακό τρόπο. Σκοπός του είναι η μελέτη μιας από τις θεμελιώδεις κατά το άρθρο 2 ΣΕΕ αρχές/αξίες της ΕΕ, αυτήν του Κράτους Δικαίου.

Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου


Το μάθημα «Ειδικό Μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου» έχει ως αντικείμενα τα παρακάτω:

• Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Θεσμική Διάρθρωση και Λειτουργία)
• Απαγόρευση Χρήσης Βίας μεταξύ Κρατών
• Σύστημα Συλλογικής Ασφάλειας του ΟΗΕ
• Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι μόνο γραπτές.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο


Εισαγωγή στην Επιστήμη του Εκκλησιαστικού Δικαίου – Πηγές και διακρίσεις. Η νομική θέση των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων στην ελληνική έννομη τάξη. Νομικό status της Εκκλησίας της Ελλάδος – σύστημα νόμω κρατούσης Πολιτείας. Η εκκλησιαστική περιουσία και η προστασία της – διακρίσεις των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Το συνταγματικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και οι περιορισμοί του (συνταγματικοί
και νομοθετικοί). Η ποιοτική προστασία των θρησκειών – Ιδιαίτερη νομική μεταχείριση κληρικών – μοναχών. Εκκλ. Ποιν. Δίκαιο – Στοιχεία Συγκριτικού Εκκλησιαστικού Δικαίου.

Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο


Στην αρχαία Ελλάδα της κλασικής εποχής, η κάθε πόλις ήταν μια αυτόνομη και ανεξάρτητη κρατική οντότητα, με το δικό της δικαιικό σύστημα. Το μάθημα επικεντρώνει στη νομοθεσία της κλασικής Αθήνας, για την οποία οι πληροφορίες από τους δικανικούς λόγους, από ιστορικούς και φιλοσόφους, καθώς και από επιγραφικές πηγές, είναι άφθονες. Αφού περιγράψει το πολιτειακό πλαίσιο, την εξέλιξη και τα όργανα του δημοκρατικού πολιτεύματος, το μάθημα εστιάζει στους θεσμούς του δικαίου της κλασικής Αθήνας. Ειδικότερα, εξετάζονται οι διακρίσεις της προσωπικής κατάστασης σε ελεύθερους, πολίτες, ξένους, μετοίκους και δούλους, η ιδιάζουσα θέση των γυναικών, οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις έννομες σχέσεις και την απονομή της δικαιοσύνης, τα δικαστήρια και οι κανόνες λειτουργίας τους, η ποινική νομοθεσία (διακρίσεις των αδικημάτων, ποινές,
ποινικά δικαστήρια), το οικογενειακό δίκαιο (γάμος, περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία), το κληρονομικό δίκαιο (διαδοχή εξ αδιαθέτου και με διαθήκη, επαγωγή της κληρονομίας, επίκληρος κόρη) και οι διατάξεις σχετικά με την περιουσία (διακρίσεις της περιουσίας, εμπράγματα δικαιώματα, κυριότητα, εμπράγματη ασφάλεια).

Διπλωματική Ιστορία


Το μάθημα της διπλωματικής ιστορίας προσφέρει μια συνολική προσέγγιση των γεγονότων της παγκόσμιας ιστορίας από το 1945 μέχρι σήμερα, αφού πολλές από τις σημερινές προκλήσεις και ευρύτερες διεθνείς τάσεις έχουν τις ρίζες τους στο διεθνές σύστημα που διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της διπλωματίας και της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Το μάθημα θα αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής και θα επικεντρωθεί:

• Στις επιπτώσεις τουΒ’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του Ψυχρού Πολέμου και στη δημιουργία των δύο «υπερδυνάμεων»,
• Στο τέλος της αποικιοκρατίας και την άνοδο του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου,
• Στην ανάδυση την ιδέας της Ευρώπης κατά την ψυχροπολεμική διαίρεσή της, στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην επανένωση της Ευρώπης με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
• Στη διάλυση του ανατολικού συνασπισμού και της Σοβιετικής Ένωσης και τη διαμόρφωση του μετα-ψυχροπολεμικού κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστούν διαχρονικά οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας, οι προτεραιότητες της ελληνικής ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής και ο ρόλος της διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπόνηση εργασίας και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.

Εγκληματολογία


Η «Εγκληματολογία» αποτελεί κλάδο της νομικής επιστήμης με αντικείμενο έρευνας και μελέτης το έγκλημα ως βιοκοινωνικό φαινόμενο, την εγκληματικότητα, τους πρωταγωνιστές του εγκλήματος (εγκληματία και θύμα) και τα μέτρα για την καταπολέμησή του (αντεγκληματική πολιτική). Ειδικότερα κατά την διδασκαλία του μαθήματος εξετάζονται οι εξής βασικές θεματικές ενότητες: α) Αντικείμενο της Εγκληματολογίας, β) Έννοια και διακρίσεις του εγκλήματος. Νομικό – πραγματικό έγκλημα, γ) Αιτιολογία του εγκλήματος (βιολογικές / ψυχολογικές – ψυχαναλυτικές / κοινωνιολογικές θεωρίες), δ) Η εγκληματικότητα (έννοια και διακρίσεις), ε) Ο εγκληματίας (έννοια, η προσωπικότητα του εγκληματία, βία, επικινδυνότητα, διακρίσεις και κατηγορίες εγκληματιών, διερεύνηση της προσωπικότητας του εγκληματία), στ) Ειδικές μορφές εγκληματικότητας (οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικές οργανώσεις, εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα), ζ) Το θύμα (έννοια, θυματοποίηση, προστασία), η) Αντεγκληματική πολιτική, θ) Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος.