Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή


Έννοια καταναλωτή. Γενικοί όροι συναλλαγών και έλεγχος αυτών. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος. Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες. Διαφήμιση. Αθέμιτες, παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Σύνδεση – σύνθεση δικαίου προστασίας καταναλωτή και δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι. Σκοπός και πηγές δικαίου κεφαλαιαγοράς, ΙΙ. Η έννοια της αγοράς, ΙΙΙ. Οι οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα, ΙV. Χορήγηση άδειας και όροι λειτουργίας των οργανωμένων αγορών στην Ελλάδα, V. Είσοδος και έξοδος από τις οργανωμένες αγορές. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ι. Νομικό πλαίσιο, ΙΙ. Γενικές διατάξεις, ΙΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, IV. Οι παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, V. Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ, VI. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών στην οργανωμένη αγορά αξιών του ΧΑ, VII. Σημαντικές μεταβολές μετά την έκδοση της Οδηγίας MiFID II και του κανονισμού MiFIR.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Ι. ΟΣΕ «ανοικτού τύπου», ΙΙ. ΟΣΕ «κλειστού τύπου». ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Ι. Τακτική – Έκτακτη πληροφόρηση, ΙΙ. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, ΙΙΙ. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών, ΙV. Το ενημερωτικό δελτίο ως μορφή έκτακτης πληροφόρησης, V. Ευθύνη αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο, VI. Κυρώσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Ι. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, ΙΙ. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς, ΙΙΙ. Κυρώσεις, ΙV. Αστική ευθύνη. Η ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Ι. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ, ΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής, ΙΙΙ. Εταιρική διακυβέρνηση -Ρυθμίσεις- Αξιολόγηση, ΙV. Η διαγραφή μετοχών (άμεση-έμμεση), V. Αναστολή διαπραγμάτευσης.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Ι. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΙΙ. Νομική φύση, IΙΙ. Μέσα και αντικείμενο εποπτείας, IV. Ένδικη προστασία κατά των κυρωτικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.

Δίκαιο Ανηλίκων


Το «Δίκαιο Ανηλίκων» αναφέρεται βασικά στην αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη εγκλημάτων. Η έμφαση δίδεται στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων (άρθρα 121 επ. Π.Κ.), στις ειδικές ποινικοδικονομικές προβλέψεις για τον ανήλικο κατηγορούμενο και στην έκτιση των ποινών και μέτρων που επιβάλλονται, σε συνδυασμό με τη συναφή εγκληματολογική επεξεργασία της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Ειδικότερα κατά την διδασκαλία του μαθήματος εξετάζονται οι εξής βασικές θεματικές ενότητες: α) Οι προβλέψεις του ογδόου κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα για τους ανηλίκους, β) Τα αναμορφωτικά μέτρα, γ) Τα Θεραπευτικά μέτρα, δ) Ποινικός σωφρονισμός/Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, ε) Δικονομικά ζητήματα, στ) Επιμελητές ανηλίκων, ζ) Πρόληψη, η) Η εγκληματικότητα των ανηλίκων.

Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο


Το μάθημα «Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές σε ειδικότερα ζητήματα του κλάδου. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Κανονισμός 1215/2012 (Βρυξέλλες Ιbis) για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων

Τραπεζικό Δίκαιο


Εισαγωγή. Τράπεζα της Ελλάδας: Ελεγκτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδας. Πηγές του Τραπεζικού Δικαίου. Σχέση Τράπεζας συναλλασσομένου. Ειδικές υποχρεώσεις της Τράπεζας. Προστασία των συναλλασσομένων με την Τράπεζα ως καταναλωτή. Τραπεζικό Απόρρητο. Απόρρητο καταθέσεων. Σύμβαση κατάθεσης χρημάτων. Είδη Λογαριασμών: Κοινός Λογαριασμός, Δεσμευμένοι Λογαριασμοί, Αλληλόχρεος Λογαριασμός, Σύμβαση παροχής πίστεως. Εγγυητική Επιστολή. Είδη Εγγυητικών επιστολών. Ενέγγυα πίστωση και συναφείς συμβάσεις, Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). Πρακτορεία απαιτήσεων (Factoring).

Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση των συνεταιρισμών. Η ιστορική εξέλιξη και θεωρητική θεμελίωση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το συνταγματικό και νομοθετικό καθεστώς των συνεταιρισμών (Σύνταγμα άρθρο 12 παρ. 4-.5, Αστικοί συνεταιρισμοί ν. 1667/1986, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ν.4019/2011, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί ν.2716/1999 άρθρο 12, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ν. 2810/2000, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί, Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1435/2003, Οδηγία 2003/72/ΕΚ). Σύγκριση με τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ο κοινωνικός προσδιορισμός του συνεταιριστικού δικαίου. Παγκοσμιοποίηση και συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι


Αντικείμενο του μαθήματος αυτού αποτελεί η συστηματική ερμηνεία της ειδικής ποινικής νομοθεσίας αφ’ ενός για τα ναρκωτικά (Ν. 4139/2013) και αφ’ ετέρου για τα
όπλα, τα πυροµαχικά, τις εκρηκτικές ύλες και τους εκρηκτικούς µηχανισµούς (Ν. 2168/1993).